فاطمه میرالماسی

فاطمه میرالماسی

دنیای هرکس یه رنگه؛ نوشتن، پلی میشه واسه کنار هم گذاشتن این رنگا تا دنیای یک‌رنگ ما آدما تبدیل بشه به جعبه مدادرنگی! من اینجام تا کمک کنم رنگای بیشتری توی این جعبه رنگی‌رنگی پیدا بشن!

تعداد مطلب منتشر شده: 6 پست