فاطمه سردشتانی

فاطمه سردشتانی

وقتی انسان آموخت که چگونه با رنج‌هایش تنها بماند، دیگر چیز زیادی نمانده که یاد نگرفته باشد. نوشتن یکی از مناسب‌ترین راه‌ها برای پر کردن تنهایی و خلوت کردن با خودت هست. نویسندگی در حوزه کودکان، شوق تولد دوباره رو به همراه خودش به ارمغان داره.

تعداد مطلب منتشر شده: 106 پست