زهرا میرالماسی

به نظر من، کلمه‌ها نیروی جادویی دارن. می‌‌تونن شما رو نامرئی کنن و بکشن توی دنیای خودشون. کلمه‌ها قدرت تغییر دارن. حرف‌ها، کلمه‌ها و جمله‌ها می‌تونن سرنوشت ما رو تغییر بدن. شاید اگر من یک ابر قهرمان بودم، قدرت ماورایی من کلمه‌ها می‌شدن. پس می‌نویسم تا رنگ به رنگ این رنگین‌کمون رو با بقیه سهیم بشم.

تعداد مطلب منتشر شده: 3 پست