پیروز نشدن را می‌توانم بپذیرم، ولی کوشش نکردن پذیرفتنی نیست!