هرکس در زندگی هدفی دارد، شاید هدف شما این باشد که تلویزیون تماشا کنید.