موفقیت شامل رفتن از یک شکست به شکست دیگر، بدون از دست دادن اشتیاق است.