اگر من فاقد حس شوخ طبعی بودم، مدت‌ها قبل خودکشی می‌کردم.