این قدرت را داشته باش که از انجامِ درستِ کارهای کوچک و کم اهمیت لذت ببری!