ما هرگز واقعاً بزرگ نمی‌شویم، فقط می‌آموزیم که در ملاء‌عام چطور رفتار کنیم.