اگر دست روی دست بگذارید، تمام اتفاقی که می‌افتد این است که پیرتر می‌شوید.