اجازه ندهید آن‌چه نمی‌توانید انجام دهید، مانع انجام کارهایی شود که می‌توانید انجام دهید.