در اینکه نمی‌توان یک شبه به موفقیت رسید، شکی نیست؛ اما می‌توان یک شبه و حتی