محمد نادی

محمد نادی

همیشه دوست داشتم بتونم تاثیر زیادی تو زندگی افراد اطرافم بذارم. با پیوستن به کاغذرنگی راهم رو پیدا کردم و دوست دارم تو این راه پیشرفت کنم.

تعداد مطلب منتشر شده: 1 پست