کتاب مغازه خودکشی، اثر ژان تولی را می‌توان یکی از تکان‌دهنده‌ترین آثار فانتزی در موضوع کمدی