اواسط زمستان فهمیدم که تابستانی شکست‌‌ناپذیر در من وجود دارد.