تنها کاری که باید با «نصیحتی خوب» انجام داد، این است که آن را منتقل کرد؛ چراکه هیچ‌گاه برای خودت کاربردی ندارد.